Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Honitba roku 2019

Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby do 31. 12. 2019, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Dokončením realizace projektů (např. založení políček pro zvěř, prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu min. 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky).

Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie, může se jednat pouze o jedno konkrétní opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby.

Do soutěže nelze přihlásit honitby, které byly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Veškerá dokumentace přihlášených honiteb zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity (za účelem prezentace správných praxí na www.cmmj.cz). Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (autora realizačního projektu, dodavatelské firmy) ručí vždy přihlašovatel.

Jak se přihlásit?

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře UVEDENÉHO NÍŽE

(body 9, 10 a 11 jsou vysvětleny níže)

Podrobnosti k dokumentaci, která je součástí přihlášky.


Dokumentace se skládá z

  • Textové části (bod 9)
  • Výkresové dokumentace (bod 10)
  • Fotografické dokumentace (bod 11)

Veškerou dokumentaci odešlete na email novakova.marke@gmail.com vzápětí po odeslání výše uvedeného přihlašovacího formuláře. Děkujeme!

9. Textová část

Formát DOC nebo DOCX, rozsah cca 5 stran.

TEXTOVÁ ČÁST MUSÍ OBSAHOVAT TYTO KATEGORIE (A-C):

A. ÚDAJE O HONITBĚ: popis ozeleňování, realizované prvky, použité techniky, technologie a výsadbové materiály, biotechnické objekty (broukoviště, plazníky, kamenné zídky), detaily, doba realizace (zahájení, ukončení), investiční náklady na realizaci, případně další podstatné údaje se zdůrazněním informace, proč je honitba do soutěže přihlašována.

B. ÚDAJE O REALIZAČNÍM TÝMU: stručné údaje o projektantovi opatření, projektantovi realizačního projektu a dodavatelské firmě.

C. STRUČNÉ HODNOCENÍ PŘIHLAŠOVATELE: hodnocení zpracujte zejména s ohledem na význam z hlediska uživatele honitby, početní a druhové stavy zvěře, veřejné prospěšnosti, širší územní vztahy, krajinný ráz, návaznost na celkovou síť jednotlivých opatření, technickou náročnost stavby, originálnost řešení, efektivitu opatření (finanční a časové parametry) a podporu biodiverzity.

10. Výkresová dokumentace

Formát PDF.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE MUSÍ OBSAHOVAT: mapu se zákresem realizovaných opatření, významné biotechnické objekty, popřípadě konstrukční řešení detailů.

11. Fotografická dokumentace

Formát JPG (doporučené rozlišení více než 1 MB).

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE MUSÍ OBSAHOVAT: Fotografie ilustrující stav PŘED a PO realizaci opatření v honitbě (nutno popsat v názvu fotografie), a to v několika charakteristických místech, případně v místech napojení na systémy vyššího stupně (např. silnice, recipient, navazující prvek ÚSES). Součástí fotografické dokumentace mohou být též významné objekty a detaily.

Popis fotografie NEmůže být její součástí.

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., www.cmmj.cz, cmmj@cmmj.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky