HONITBA ROKU 2017
soutěž

Soutěží se v těchto kategoriích:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Projekty navržené k ocenění budou hodnoceny členy ekologické komise ČMMJ.

Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby do 31.12.2017, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky).

Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie, může se jednat pouze o konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby.

Do soutěže nelze přihlásit honitby, které byly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Veškerá dokumentace přihlášených honiteb zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity (za účelem prezentace správných praxí na www.cmmj.cz). Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (autora realizačního projektu, dodavatelské firmy) ručí vždy přihlašovatel.

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky.


Konečný termín podání přihlášky je 31.12.2017.

V každé kategorii bude uděleno ocenění pro jednu honitbu, která dostane ocenění formou čestného diplomu "Honitba roku 20XX" a věcného daru. Slavnostní vyhlášení a předání cen oceněným se uskuteční v rámci Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou v roce 2018.

Zvyšování přírodní hodnoty honiteb myslivci má pozitivní přínos nejen pro zvěř, ale i pro zvýšení kvality života na venkově. Právě v době řešení dopadů klimatických změn, poklesu biodiverzity a neustále se zvyšující spotřeby přípravků na ochranu rostlin v zemědělských ekosystémech, je aktivita myslivců v péči o životní prostředí žádána. Biopásy, zatravněná orná půda, tvorba biokoridorů, biocenter, mokřadů a tůní, zalesňování a výsadby solitérních stromů pro obnovu krajiny řeší aktuální problémy ve venkovské krajině.