HONITBA ROKU 2016
soutěž

Do letošního ročníku soutěže Honitba roku se přihlásilo pět projektů

Projekt č. 1: Ing. Marek Daňhel - Honební společenstvo Albrechtice

Projekt č. 2: Petr Chlumecký - Myslivecký spolek HUBERT Malá Hraštice

Projekt č. 3: Kinský dal Borgo, a.s. - Obora Kněžičky - Stará Báň

Projekt č. 4: JUDr. Jiří Sehnal - Honitba Vinaře

Projekt č. 5: Josef Vacík - Honební společenstvo Bavorovice - České Vrbné

Projekty můžete detailně prohlédnout v sekci Přihlášené projekty.

Českomoravská myslivecká jednota zahájila 1.10.2016 druhý ročník nově založené soutěže Honitba roku. Smyslem této soutěže je atraktivní formou rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání.

Soutěž slouží k ocenění aktivit směřujících ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe především mezi mysliveckou, ale také nemysliveckou veřejností.

Komise pro ekologii ČMMJ pořádá tuto soutěž nově ve spolupráci s partnery, kteří kromě aktivní participace na soutěži budou následně poskytovat zájemcům o realizaci ozeleňování poradenství, konzultace, pomoc při tvorbě projektů a plánů, dle zájmu budou pomáhat s dodávkou osiv, sadby keřů a stromů, ochran a opor, včetně dodávky podpůrných manuálů, katalogů a jiných vhodných nástrojů (Partneři jsou uvedeni na www.CMMJ.cz).

Soutěží se v těchto kategoriích:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Projekty navržené k ocenění budou hodnoceny členy ekologické komise ČMMJ.

Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby do 30.11.2016, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky).

Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie, může se jednat pouze o konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby.

Do soutěže nelze přihlásit honitby, které byly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Veškerá dokumentace přihlášených honiteb zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity (za účelem prezentace správných praxí na www.cmmj.cz). Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (autora realizačního projektu, dodavatelské firmy) ručí vždy přihlašovatel.

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky.


Konečný termín podání přihlášky je 30.11.2016.

V každé kategorii bude uděleno ocenění pro jednu honitbu, která dostane ocenění formou čestného diplomu "Honitba roku 20XX" a věcného daru. Slavnostní vyhlášení a předání cen oceněným se uskuteční v rámci výstavy Natura Viva v roce 2017.

Zvyšování přírodní hodnoty honiteb myslivci má pozitivní přínos nejen pro zvěř, ale i pro zvýšení kvality života na venkově. Právě v době řešení dopadů klimatických změn, poklesu biodiverzity a neustále se zvyšující spotřeby přípravků na ochranu rostlin v zemědělských ekosystémech, je aktivita myslivců v péči o životní prostředí žádána. Biopásy, zatravněná orná půda, tvorba biokoridorů, biocenter, mokřadů a tůní, zalesňování a výsadby solitérních stromů pro obnovu krajiny řeší aktuální problémy ve venkovské krajině.